EXPERT

pravidlá

 • žiaci 5. ročníka ZŠ  v kategórii EXPERT 5,
 • žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy OG súťažia v kategórii EXPERT 6,
 • žiaci 7. ročníka ZŠ a sekundy OG súťažia v kategórii EXPERT 7,
 • žiaci 8. ročníka ZŠ a tercie OG súťažia v kategórii EXPERT 8,
 • žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty OG súťažia v kategórii EXPERT 9,
 • žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií, kvinty a sexty OG súťažia v kategórii EXPERT G12,
 • žiaci 1. a 2. ročníka stredných odborných škôl súťažia v kategórii EXPERT O12,
 • žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií, septimy a oktávy OG súťažia v kategórii EXPERT G34,
 • žiaci 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl súťažia v kategórii EXPERT O34.

Štartovné je vo všetkých súťažných kategóriách 4 € na žiaka.

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém.

Kategóriám EXPERT 5 a EXPERT 6 sú určené dve témy:

 • Ako funguje svet (geografia, biológia, prírodoveda, matematika, informatika a dopravná výchova),
 • Päť jazykov kultúry (slovenčina, angličtina, dejepis, výtvarná a hudobná výchova)

Každý súťažiaci z kategórií EXPERT 7, 8, 9, G12, O12, G34, O34 si ľubovoľne zvolí dve spomedzi týchto ponúknutých tém:

 • Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad),
 • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
 • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
 • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
 • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
 • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

Súťažiaci nemusí svoj výber tém vopred oznámiť. Môže sa rozhodnúť až vo chvíli, keď dostane test a uvidí súťažné otázky.

29. november 2018

Na vypracovanie testu má súťažiaci 60 minút.

Súťažiaci kategórií EXPERT 5 a EXPERT 6 odpovedajú na 40 otázok (po 20 z každej témy). Každý súťažiaci kategórií EXPERT 7, 8, 9, G12, O12, G34 a O34 odpovedá na 50 otázok (po 25 z každej témy, ktorú si zvolil).

V každej otázke vyberá súťažiaci spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu.

Okrem vyznačenia správnej odpovede môže (ale nemusí) súťažiaci pri každej otázke vyznačiť aj voľbu „Som si istý(á)”.
Ak vyznačí istotu pri správnej odpovedi, získa body navyše. Ak však vyznačí istotu pri nesprávnej odpovedi, body stratí.

Spôsob hodnotenia testov je na prvý pohľad trochu zložitejší. Veríme však, že robí súťaž zaujímavejšou.
Bodová hodnota jednotlivých otázok nie je vopred daná. Stanoví sa až dodatočne (v rozmedzí 2,0 – 6,0 bodu), a to tak, aby platilo:
čím menej súťažiacich odpovedalo na otázku správne, tým je jej hodnota vyššia.

 • Za správnu odpoveď získa súťažiaci počet bodov rovný hodnote otázky. Ak vyznačí nesprávnu alebo neplatnú odpoveď, odčíta sa
  mu 1 bod. Takto získané body sú tzv. základné body.
 • Ak súťažiaci vyznačí správnu odpoveď a potvrdí, že si je ňou istý, získa za ňu navyše prémiu 2 body.
 • Ak súťažiaci vyznačí nesprávnu alebo neplatnú odpoveď a potvrdí, že si je ňou istý, dostane pokutu 2 body (t. j. odčítajú sa mu 2 body).
 • Ak súťažiaci nevyznačí žiadnu odpoveď, nezíska ani nestratí žiadne body.

V každej téme, ktorú vypracoval, sa súťažiacemu vypočítajú dve skóre: tzv. SVET (skóre za vedomosti v téme) a tzv. SPOT (skóre za poradie v téme).

Najskôr sa vypočíta skóre SVET. Je súčtom všetkých základných bodov, prémií a pokút, ktoré súťažiaci v téme získal.
Podľa skóre SVET sa zostavia rebríčky v témach (v každej vekovej kategórii osobitne). V prípade rovnosti bodov sa na určenie poradia
na 1. – 10. mieste sa použijú ďalšie kritériá.

Následne (po zostavení rebríčkov na základe skóre SVET) sa každému súťažiacemu vypočíta skóre SPOT – koľko percent ostatných súťažiacich v rebríčku predbehol. Skóre SPOT môže mať hodnotu od 0 do 100. Keďže každý súťaží v dvoch témach, získa dve skóre SPOT.
Napokon sa každému sčítajú jeho dve skóre SPOT. Podľa tohto súčtu sa zostaví celkové poradie všetkých súťažiacich (v každej vekovej kategórii osobitne).

Na základe získaných skóre sa zostaví spolu 55 rebríčkov: pre jednotlivé témy v každej kategórii (2 témy x 2 kategórie, 6 tém x 7 kategórií) a výsledné rebríčky v každej z deviatich kategórií.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. – 10. mieste v ľubovoľnom rebríčku, budú odmenení vecnými cenami. Štvrtina súťažiacich v každom tematickom rebríčku získa titul EXPERT, 100 najlepších v každej vekovej kategórii získa titul TOP EXPERT. Ostatní dostanú účastnicky diplom.